PRINCIP ROZÚČTOVÁNÍ TOPNÝCH NÁKLADŮ


Pomocí elektronických indikátorů - rozdělovačů topných nákladů
rozúčtování dle platné legislativy

Rozúčtování topných nákladů mezi konečné spotřebitele podle skutečné spotřeby je nezbytným motivačním prvkem pro rozumné hospodaření s teplem v bytové i nebytové sféře. Vzhledem k tomu, že ve velké většině případů jsou vytápěné prostory zásobovány teplem z několika zdrojů (stoupaček) není vzhledem k ceně rentabilní použití absolutních měřičů tepla a využívá se nepřímého měření spotřebovaného tepla v závislosti na změnách charakteristické teploty otopného tělesa v čase. Využívá se takzvané poměrové metody, kdy se část celkových nákladů na dodané teplo do objektu rozdělí mezi konečné spotřebitele v poměru údajů zjištěných na elektronických indikátorech RTN s použitím výkonových a korekčních koeficientů. Na otopná tělesa v zúčtovací jednotce-objektu se instalují indikátory – rozdělovače topných nákladů (RTN), které umožní rozúčtování tepla podle poměrné spotřeby tepla v bytech jednotlivých spotřebitelů.
Elektronický indikátor rozdělovače topných nákladu (dále jen RTN) pracuje na principu snímání charakteristické povrchové teploty otopného tělesa a teploty místnosti v určitém časovém intervalu. Snímačem zjištěné hodnoty teplot jsou dále zpracovávány mikroprocesorem, který matematickými operacemi vyhodnocuje a získané údaje převádí na bezrozměrné jednotky (dílky), které následně zobrazuje na multifunkčním displeji.
Pro elektronické indikátory RTN platí převzatá evropská norma ČSN EN 834. Jednou za rok je proveden odečet a vyhodnocení spotřebních dílků u každého jednotlivého spotřebitele. Součet spotřebních dílků ze všech otopných těles v bytě charakterizuje individuální spotřebu tepla dané bytové nebo nebytové jednotky.

Nebyli jste při odečtech k zastižení?

Pokud jme Vás při odečtech nezastihli doma, nebo jste nekontaktovali našeho technika zajišťujícího odečet ve vašem domě, vyberte prosím následující možnost samoodečtu – elektronický samoodečet z webu, nebo stažení samoodečtu ve formátu PDF a následné zaslání na naši poštovní, či e-mailovou adresu.